HC RoI

HC RoI е абревиатура, която на английски означава Human Capital Return of Investment, а в превод Възвръщаемост на инвестициите в Човешкия капитал.

Накратко, HC RoI е инструмент за измерване. В дадения случай това, което той мери, е най-голямата инвестиция в компаниите – човешкия капитал и неговата възвръщаемост. Още по-точно казано, HR измерването, или анализът, се отнася до измерването на ефективността на инвестициите на компанията в областта на назначенията, уволненията, обученията и задържането на персонала. Поради тази причина, ефективният HC RoI подпомага лидерите на компаниите да вземат информирани – основани на факти, решения.

НС RoI като част от нашия основен продукт HR7 е специално разработен от нас с цел измерване на конкретните ползи от направените обучения или проектите, които сме разработили заедно.

Сферите, в които той е приложим са:

  • Обучение;
  • Организационно развитие;
  • Коучинг;
  • Системи за възнаграждения и мотивация на служителите;
  • Подбор и др.

Връзките между ползите и стойностите са правопропорционални. Колкото по-високи са стойностите на този показател, толкова по-значими са ползите за организацията ви. RoI също така измерва проявлението на вашите решения и нововъведения в бизнеса ви.

Тъй като нашата визия е „да оставим следа“, значението на този обективен инструмент за измерване на промените настъпили в резултат на нашата дейност, става още по-голямо.