Семинарите Футурист

Семинарите „Футурист“ са два различни вида семинари, посветени на организационна промяна:

  • в областта на иновациите и
  • на фирмената култура.

В идеалния случай те въвличат всички служители в компанията, така че търсената промяна да обхване всички нива от организационната йерархия. Тяхната продължителност е половин (до един ден) и тяхното съдържание може да е различно – според идентичността и ценностите на компанията, в която се провеждат. Затова те се предхождат от предварителна работа и срещи с мениджърския състав, за да се изяснят  конкретните цели, които компанията си поставя с тяхното провеждане. Първият от тези семинари – ETHOS – е посветен на работата с организационните ценности (т.е. душата на компанията), а вторият – ARETE – на развитието на човешкия потенциал  (възможностите за творчество и иновации в компанията). Те могат да се прилагат като част от нашия основен продукт HR7, но и като самостоятелни семинари, посветени на работата в споменатите по-горе две области.