Организационно консултиране

Съответствието между процесите и бизнес-целите е от критично значение за успеха на организацията”. Линда Гратън

Организационното консултиране обхваща дейностите по съгласуване на HR практиките с ценностите и стратегията на компанията. Тези HR практики са:

  • подбор на нови служители в компанията;
  • възнаграждения и уволнения на служители;
  • процесите по администриране на персонала, които трябва да бъдат максимално опростени и небюрократични.

Целта е всички HR практики да бъдат съгласувани с декларираните ценности, тъй като без интегритет между декларации и действия, ценностите нямат реална основа, за да оживеят и организацията да бъде истински пример на автентична организация. Както казва Линда Гратън:

„Смисъл се създава, когато мениджърите и лидерите говорят за целите на бизнеса и действат по начин, който ги подкрепя… За да си спечели устойчиво конкурентно предимство чрез хората, е нужна среда, която е интегрирана и съгласувана, където процесите на възнаграждението, подбора и развитието са съчетани, а неписаните правила на играта хармонират с неписаните.“

Организационното консултиране е изключително важен елемент от нашия основен продукт, тъй като създава действителни гаранции за съгласуване на писаните и неписаните правила в компанията. То може обаче да се практикува и самостоятелно в случаите, в които компанията има яснота по отношение на това кои са писаните правила, но има трудности да ги превърне в реално действащи правила.