Kоучинг и менторство

Това са услуги, насочени към хора на ключови ръководни позиции в организацията, които биха искали да ползват знанията и опита на специалист в областта на работата с хора, себепознанието и лидерските умения.

Ролята на мениджърския състав  е от критично значение за създаването на високи нива на организационно здраве и благополучие. Без ангажираност от страна на хората, които имат най-голямо влияние в управлението на човешкия ресурс на компанията, не може да се постигне нищо. Именно затова нашите усилия са насочени към това да подпомагаме ръководители от различни нива на компанията чрез менторство в областта на меките умения и коучинг за постигане на техните цели като ръководители.   Това се случва чрез индивидуални срещи, които обикновено се провеждат ежеседмично и имат за цел да подпомогнат всеки от ръководителите да развие качествата на автентичния лидер. В бизнес литературата има доста изписано за приликите и разликите между менторството и коучинга. В нашия случай ние ги обединяваме в едно. Това означава, че съчетаваме работа, в която помагаме на ръководителя сам да намери отговорите вътре в себе си (коучинг) с елементи на индивидуално обучение и наставничество в областта на т.нар. меки умения (общуване, управление на стреса, емоционална интелигентност и други умения за работа с човешката страна на организацията). Крайната цел от тази работа е мениджърът да развие качествата на ефективния ръководител, които добавят към формалните канали за неговото влияние върху другите, и неформални средства за въздействие и осъществяване на стратегията на компанията на практика.   Поради изключителната си важност в процесите на организационна промяна, ние отдаваме много голямо значение на работата с мениджърския състав в нашия основен продукт – HR7. Същевременно знаем, че този вид работа може да бъде прилагана и самостоятелно при организации, при които другите аспекти от работата с човешкия ресурс нямат нужда от по-специално внимание. В този случай менторството в областта на меките умения и коучинга в областта на постигането на професионалните цели, са много подходяща форма за външна подкрепа на ръководители, които биха искали да повишат знанията и уменията в областта на психологията на човешкото общуване и по-доброто себепознание.