Бизнес-анализ

Това е анализ и оптимизиране на бизнес-процесите със средствата на съвременните IT технологии и софтуера.
Първоначалният етап се състои от серия от интервюта и разговори с хора на различни позиции в компанията. Целта е да се съберат конкретни данни за отговорностите, които служителите носят и начина, по който те се изпълняват. Това дава пълна картина на текущите бизнес процеси във фирмата и е задължителна основа за по-нататъшна работа – оптимизирането на тези процеси и автоматизация. Освен това всеки служител има и идеи как процесите могат да се подобрят и съответна потребност от удовлетворяване на други нужди в процеса на работа, които биха подобрили цялостното усещане за комфорт, мотивация и удовлетвореност. Тази информация се взема предвид по-късно при оптимизацията на процесите. Крайният резултат е изграждането на софтуерен продукт за нуждите на компанията, ако няма вече подобен на пазара или нуждите са твърде специфични и няма как съществуващите да се адаптират лесно.
В този смисъл бизнес-анализът представлява много мощен фактор за оптимизация на вътрешните процеси в системата чрез средствата на IT технологиите и в услуга на човешкия фактор. Прилича на тюнинг на двигателя на колата, така че тя да може да изпревари всички останали коли по магистралата. Това се получава, защото:
  • подобрява координацията между хората в компанията по начин, в който не се губи излишно време и енергия, за да се съгласуват различните дейности;
  • автоматизира дейности, които се вършат до този момент от хора, освобождавайки по този начин ресурси за други, по-творчески и невъзможни да се извършват от технологии дейности;
Питър Дракър в своята книга „Мениджмънтът в следващото общество“ описва психологическите ефекти от Информационната епоха така:
„Развитието на най-важните нови технологии все още предстои и повечето от тях най-вероятно няма да имат нищо общо с информацията. Но за да бъдат в състояние да използват тези промени като възможности, хората от оперативното ръководство, било на малки или големи бизнес-организации и нестопански предприятия, ще трябва да разберат реалностите на следващото общество, защото върху тях ще трябва да градят своята политика и стратегия“.
Според Дракър, въпреки че Информационната революция е превърнала в рутинни традиционните процеси в почти всички области, настъпващата Информационна епоха е в самото си начало. Затова бъдещето принадлежи на компаниите, които успеят да съгласуват човешката дейност с възможностите на технологиите, оптимизирайки по този начин бизнес-процесите и осигурявайки си трайно конкурентно предимство.