Автентично общуване

Само истинската и дълбока доброта вдъхва живот на техниките за общуване. Съсредоточаването само върху техниките е като зубренето в училището… “ Стивън Кови

Това е нашето предложение за обучение в меки умения, чиято цел е да повиши компетентността в служебните взаимоотношения по начин, който създава предпоставки за изграждане на доверие, откритост и стимулиране на творческия потенциал на служителите. То обхваща базисни познания  в областта на основните теории за човешката комуникация, както и практически подходи как тези знания да бъдат приложени във всекидневните взаимоотношения. Съзнателно сме свели обученията в меки умения само до едно, но то обхваща всичко най-важно в областта на човешката комуникация и акцентира върху най-важното в нея – автентичността. Тъй като намерението ни е да работим с автентични лидери, които искат да превърнат организациите, начело на които са, в автентични организации, директния начин за да се случи това на практика е общуване, което има всички качества на автентичността. А автентичността създава доверие, свобода, искреност, творчество и свързаност. Автентичността е не само най-високото ниво на психично здраве, то е най-високото ниво на организационно здраве. Продължителността на това обучение е един ден, но то е последвано от три follow-up мини-семинари (по преценка може и повече), в които се работи по конкретни казуси от работното всекидневие на участниците, така че новото знание, което се добавя, да се поражда от конкретните въпроси на участниците в тяхното работно всекидневие. Така на практика ние съчетаваме простотата на знанието със сложността на интуитивния подход при преподаването.

„В крайна сметка това, което сме, е много по-важно от това, което казваме или правим. И всички го знае. Има хора, на които се доверяваме безрезервно, защото познаваме техния характер и е без значение дали са красноречиви или не, дали владеят техники за комуникация или не – ние просто им вярваме и работим успешно с тях.“ Стивън Кови