Марката Футурист

Нашата идентичност се отразява и в уникалността на нашите продукти. Така ние създаваме своя запазена марка, която има амбицията да бъде една истинска „лилава крава“ сред HR услугите.

Марката Футурист се отличава с четири основни отличителни характеристики, които присъстват във всичко, което ние правим. Те са:

Дълбочина:  търсим дълбочината, като работим с най-съдържателните нива, на които се поражда промяна в човешкото мислене и поведение – самопознанието и желанието за работа. Това е сложен процес, изискващ познания и умения за работа с пластове в човешкото съзнание, до които обикновено не се достига при обучения и семинари, провеждани по традиционни подходи.

Цялостност: намираме целостността чрез използването на богат набор от средства, който би могъл да обхване и съгласува всички елементи от организационната политика за работа с човешкия ресурс. Ефекта от подобен подход наричаме интегритет, а това е основното условие за създаване на климат на доверие в една организация. Хората, които следят актуалните тенденции в развитието на бизнеса все по-отчтливо осъзнават и разбират, че доверието в организацията има реални финансови измерения за успеха на един бизнес, които са още по-видими в условията на икономическа криза.

Простота: стигнахме до извода, че именно простотата е ключа, който привежда в действие това, което вече знаем на нивото на ума. Твърде многото информация и твърде многото цели не ни помагат да приложим наученото на практика. Затова ние се съсредоточаваме върху малко на брой, но от първостепенна значимост елементи за работа с човешкия ресурс.

Интуитивност: Компенсираме опростяването на модела с интуитивен подход към всеки индивидуален случай, с който работим. Интуитивността ни помага да представим сложното нещо по прост начин, но без да става за сметка на пълнотата на съдържанието. Така от цялото многообразие от знания и опит, с които разполагаме, ние изваждаме навън само тези от тях, които са подходящи за работа със съответния практически казус и са породени от въпросите на хората, с които работим.

Ноу-хау

Екип