HR 7

Нашият главен продукт се нарича HR7. Той е разработен като комплексна форма на дългосрочен HR outsourcing, която се състои от седем елемента. Основава се дългосрочен ангажимент, който се подновява на всеки седем месеца, само при наличие на удовлетворение от страна на клиента ни и до постигане на поставените цели.

HR7 е продукт, който изцяло отразява нашата мисия и визия. Неговото предназначение е  да подпомогне по-дълбоките и цялостни промени в компанията по отношение на човешкия ресурс. Промени, които ще могат да се видят и измерят, така че идеята за хората като основно конкурентно предимство да оживее на практика, а ние да бъдем доволни, че „сме оставили следа”.

HR7 е продукт, който изразява едно от основните качества, характеризиращи марката Футурист, а именно цялостност. Това е така, защото обхваща всички основни аспекти на работата с човешкия ресурс – от подбора на кадрите, политиката на възнаграждения, наказания и уволнения, през обучението в меки умения и развитието на фирмената идентичност, до стила на ръководство и управление при прилагане на стратегията на компанията на практика. Целостността в дадения случай е особено важна, защото тя е гаранция за интегритет. А без интегритет и вътрешна съгласуваност между различните лостове за работа с хора, не може да се очаква нито дълбок, нито траен ефект.

HR7  е продукт, базиран на системен и последователен подход, който е насочен към постигане на дълготрайни цели. За да може да бъде приложен ефективно в компанията и за да се постигнат устойчиви резултати се изисква дългосрочна ангажираност от страна на нейното ръководство.

 Неговите седем елемента са:

  1. Организационна диагностика
  2. Организационно консултиране
  3. Управление на организационната проямана
  4. Семинарите Футурист ETHOS, ARETE
  5. Автентично общуване 
  6. Семинарите “ Взаимозависимост“
  7. Менторство и коучинг 

Промяната на корпоративната култура по отношение на поставяне на хората в нейния център е сериозна задача, изискваща отдаденост и сериозно сътрудничество между нас и клиента. Това е динамичен процес, който не може да се предвиди във времето и зависи в голяма степен от мащаба на компанията, затова ние решихме, че можем да определим рамката на нашето сътрудничество, не според това кои от тези елементи ще извършваме във времето, а според целта, която си поставяме и която обхваща седем месечен период.

В основата на нашата търговска концепция е изработването на оферта, която да обхваща работата ни в продължение на седем месеца, като в края на този срок правим анализ, за да видим какво е постигнато и какво предстои. Ако клиентът е удовлетворен от резултатите, подновяваме договора за HR outsoursing. Очаквания от нас краен резултат е организацията да придобие и развие собствени ресурси за управление на хората по нов начин, без да е зависима от външен аутсорсинг.

Този начин на работа позволява да се закупи продукт, който е комплексен и многократно понижава разходите по проведените дейности, тъй като цената на пакетното им прилагане е доста по-ниска от цената на самостоятелното им провеждане.